ظروف زکات
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اين رساله به بررسی مواردی پرداخته است که زکاتشان واجب است و سعی دارد ثابت کند که وجوب زکات منحصر به همان موارد نه گانه مشهور نيست بلکه تعيين متعلق زکات بدست حاکم جامعه بوده و ولی فقيه می تواند با صلاحديد خود زکات را در امور ديگری غير از موارد نه گانه مشهور نيز وضع نمايد.