البرهان فی کیفیة حکم مس کتابة القرآن
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در مقام بررسی ادله و مبانی مشهور در رابطه با حرمت مس آیات قرآن و اسماء متبرکه بدون طهارت است