ترجمه وشرح فارسی الموجز فی اصول الفقه
44 بازدید
ناشر: نصایح
نقش: مترجم
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب فوق ترجمه و شرح فارسی برای الموجز فی اصول الفقه است وبه صورتی تدوین شده که فرد بتواند بدون نیاز به استاد وصرفا با کمک این کتاب, یک دوره اصول را فراگیرد