سبق و رمایه در گذر زمان
43 بازدید
مقطع: سطح 4
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جزوه مذکو در رابطه با بررسی حکم مسابقه با وسائل جنگی امروزی و اثبات عدم انحصار مسابقه در اسب سواری و تیروکمان است